Archivo rebelde
1889 07 06 0
1889 07 06 0 black white

e. 0. SERIE lI.
SAN Josn inem Rm, amo m: 1889. o 20.
Ülll nilll DE LÜS INTERESES DE Lll SÜÜIEDAD lili ARTESANOS.
llt smn BELLA alumnwuïx Irisclrhtxt Manu. mm tgl il ELLA ¡INIEELXlIlll l. I. llIl :lt ll 11x THIIAH Hrs UI zlims, Rx Tunas SUS ESI LESIIulle l, ES Nl lÏhTI ¡n enanutfl. Fl ESTHiI lltHilHSH. SI ÏZHTIM. ssI Itut li Jx KI BSTIM. llum. h Ilmtmzl: m; muy. HLH icizluhisTA im LA l:I. llÏ. llH 114 Ilnl IZSIUXl HJ. tu. CSI HHA NLL. 1115111.
le Oficina numero 10, Oeste.
CALLE del SEMINARIO. burla ¡lv llu. Si. amigo. sí bueno, los cn. hunus MST. 11 LA Nutri. mill TIM. HH;. lil. lIlZl llt. U:H. Sl llHTlH Uïri. iill. Redactor y átifl lifllSÜ GfÏOl. lun COIITLNIDO. o a o 7 Ctenons. Lttsratur. Política. Industmas. La. n Ir ALEJO IARH im Artes, Noncms y Variedades. ÏC Tan mw rr ac 1:1 util im. mln irían urlm mzmunlvs rstultlu3. 12. íLL. ICu. 13mm sant POPULAR.
Autos de quo ri Il till Humacao! urnlvntc Mila:qu ¡lo. I. Ililr. il ít. ll que sigui. low Lillo :1 ¡sit u rvmrl nin pluma ¡lv nuca Im símpútít ninïgn ¡lun lil. rutluv. IH ÍIÍ abrir 41 th nll lui ll lt llllli ulhñ ¡Ilií lv pri. ilrll. llliru 1L. Il ÍLH. LI ¡Sutil ¡Lili 11 Artrsmús. página l y 17. urrnpmulin uÍL. :I u IÏ. Iv. air ¡lil Ulh latin. rlE llrdiit Il sur lic ¡lvl. mri. 11. qlcjnulu ¡mia rinr. Indian lil. z . l rs u inll nlv him mm íún ¡um unn ll Jl una lillslíuïrd u y Full al IÍ lJÍÍll J, II. llllilllllll ii ¡sin ¡lv La Íl ill. lll un. ala nrt. mi l lululnq Ill Hurlv lzl ll. tu. Hg 11:11:13 y. vii un llrllb l ti. lv Iu r¡irL uu ¿In ¡í iliwusilïn y ¡ln quién (iv ¡Ir Lulys ru qm: hit ia run um ¡lts li ¡mIde ¡un. ïjí iná ¡inn. tll MJFÍEI l, IÏ III JI H Quit Cn. Inn Mvuuralu Vla ifál dun Lilh us l hfu ¡lu ¡n. lvnuru Navarro JL. su rtnlu u. VHF una ¡jrolnl¡lrirllillclllu 11:le) 34 lun slfltiíliilií fiï. l1 lv la llilllíulm a bcn. lllfl dl y adquirida lml dunuríún, lrgmlú si. Úlllliï il, sugún lu Iu rluila iz. bïtum iu ill. lun fullilrm. 1m lu Sula. fil INEIÍHI ÉI. mrxu 1, Ililglíutri a. nu. zm mumrrir lmlm ini ilíjm; dc ¡uu Liu, liflí illill ffl «txtroun rm, Hu. trim ¡img In ningún Iun. Fu, guill ilululu fórmulas qui. mtnlilvzt du ru l lï glntw nto rvi le lit u. ¡lt lince. VIIII ÍÜ y wlmínístmu ïc ru ¡lv 1:1 ¡lilllínlcr u num ¡lv mtv. nílf mÍilml mn ¡al. Lulu futuro. u igluimrnln.
ul. 1ue lo nui vn estultlrríruirnln su inaugura l próxima) 17. lv Hijlll llll lrl. y. 2m ¿L1 rmnísinmulu. avril) rcfiiIlí IJÍÜ. inn Alvju. nlnríu. UIIIO nulur ¡lv lzi mación. pum lvl ïlfillltll lu au nm ¡lili ¡IL HÍÍl tiiJ i npüifllïü y vi ¡ar 511:th ¡lc rrgluma nlu íntefiar. Almrnlsíi u: lo qnv lui. u rvíllmir luis In para fnntlfn ln. liillllljtlfií lfl gún ¡w xk. llflr l artículo ¡lvl acto. nntrrtnr. ln fun rió thxtu ¡M url. il. lo los JC ttululmi, qm 111w: a, El bid lu de lu Surimlucl mí; VU. wrl riunur ln mndír iúu intvli rtuul y IllÜI íl ¡lo Im Huftílpi. UHÍf uIIÍlU y ulirívlulu :1 su mrrvirío una llil;líol. run snif rrhh. lv ÍJIII HH rccrcalium a. ímtructíïuu rsubru mi din rana ill li. F, A fl». qñ. ilL lS llulslllli Ill: Iislulili vr ll i ¡Hilti ur u laii II, lu. Sin ¡mimi ¡lv Ark ¿uuu Vil mín ulla Ililít rfl qu su ililtlíutm ¡4. un 1 lIuiII l Inulluin mn ¡mill ¡311140 ¡ln ulrrnn, fu Í i, lllllllít fll llllli 110. viv. lun u ¡nn ámlmlu ¡msm ¡mr im. Lvulnm nl Sailor ruu luv: Ilnnm y UÍlhl l :i un ngruput iu an ¡lv lmmlm a lralutju qul: Hllhlllllyt ll ln ¡qu uffq ri ¿lth HHH il til LEIIlÍJI. l:l TI sulm ii ln Ill htnlilu rr Him. lili llulrru gouv y; miluïu ¡lv IG FÏHÏ lu ¡aim. hfl ïli lil. r. xi hlhiïnl ll mlf niln ufl slim Lim lrl Ill luli. lun. wrwnum Iïlii inlliill y rxlrnnjrruw. lun. uh 11. pagar lllirtl t llill. ll ¡Iv 11H VI IILI ÍJS. zw ¡urnpura ïum unn Lun un lwnlum.
Sir ¡aqïfl lu: 71. i. fi«u¡uv id. PÏÏI lili. 31. 11 mm al lun nl lul ñ llïilh llïilit tli. ill rís iliru iün y ¡lui ¡nu ¿I ma ¡lu lw pilvlilm. i ul hlh ita Mtru an rin; 4 muii e lrlhl la umylr ¡mrlu II lun :lrinr uurm lll i¡ 11:1 ¿u Hi lu lulmr ¡mugrvsislu ¡lv lllh MJrIs tlmlm un ¡mln Ilil dilll llll ILIHlÑU; tun Éu ri slim! FI Illl lil ill liirill illllí ¡lv ¡uh iigvm in Milu lUl cH illIF irllilil qilv Vil! lu ¡Illtn UJLH lb ¡unirtlmvlllun llum ügeur nl tin ¡luv zw 11r1I1H. IIIi II.
Salir ¡lv mln Condición ¡mr ¡III din del ¿williliu ¡luv ilustra. luv illlllll ¡la! IIH ujmnlul ¡ur namnírulu ln wmiu ¡le ln ígilnrulu íu. luv vn wi ¡nl qua: un er mnm vú ¡illlllllil u nl quin ¡lu llnw lil tw lvw tinción, las SI IIIIEH ¡lvl ¡it lwl y Iiïl ¡lvru lun. no la ïnlitál ¡Il lumile ¡mr hÍPlIrl Iii Iuiwrius ¡lv lu ítlm alfilululv lil IJH IÏÍnlnIii iUqllm rs ll lil sr ulil (ln. er telf 11 24 regiulm, a un ¡num digit ¡lu ulululmn. 13. nl ¡II ilí nlut lll ¡lnt lu Iliruqrturin II Lt Fun inlml ¡ln Arirsuuns. umrulur lu. run luli: sin ln llilnlíulwu gt rul ¡lo quo lla HHH lil llíl u vru nifiu.
Muy lrii ul llaga lu Saint inluil ¡iv AHI. 51 th lll ulllu Iii! lilil nfl s. ngillt nn, Ill lilrrus. un ¡rusm wu truln lu ¡11mm Illil lu que; vs lmrnn, lu que llH Il ll. lu quu ul lnn el mt razón ¡mm l llil ll, y lmlnrú ¡nursiu lu. primem pimiru vil l. lillclu 11v lu rrgt nwuciún ¡lu ln. trim. olu vm.
Una tw. ululusln ln Ilílnlínlocn vuyuu ¡i ¡Illa los urlunnmm; ímpúngunm (Ki it l ¡mo Hílill. ln ultliguvír ru ¡lu visitarla mm ¡lun liurim. mln illa. HL 1Múulln rlisu t l el lilirn camu Hi. mmm. nl mu, vstu muign lvsé mar ñurá lu. un H el Huin nu y lun límilvn. no lu rírt uiim riluüil, lo. lili vu vl lll IllI il. y rnúl 5 nu eximsióu, lu. un mi lu m uclnm y pl rt ulwiu quo ¡rlln no I! l:l. lu. un vs In Alï illlIlMI) crm Kri lríhlx y las. lillgllf iíllltïfi que lu. lry y lu. naturalth nun imponen 11 35 Hvünrá ¡1110 simulu Dim crmulni ¡lr todo rnnnln ¡xxi «lv. (líslwusmlur dir todo laíon, l sii n l u ln y supl rinr, fitflllllnï obligados ¡mr lv. lu juslivin y gratitud lanuor on sus uma lo 1:14 aviva to ¡Iv nuestros pensamientos y ¡im wm.
Las L tiC ifll1( ¡lvl gflnin, ol producto lIt estudio y lu olm rvnvií xu, ol testimonio ¡ia lufi lurvlnm ¡msmlus las conjeturas filosól li ilH uulnru Im. un 11:1 110 tmcr :l porvenir; ln religión tun tmlm MH. Üllr nlllfltjfl. la cienríu. urlln urntn (lv innln iíluriul vl arto sus Horn ns liL Ilit l ni; imln lu. nu mi tt zlliujfl, ln. un ts ulnu ¡purís im lu qllu S virtud; tudo lu ¡luv ¡irmm lv l lIllllIi nr tflS lo que Illll ill lujmlrrv l:1. usuarias ¡le! Inmit lc ln riqueza, v1. lu :l iii. ls niu. lmlurstú. nfnfiurndo. todo I lL lll llll il un ri lillrn.
me ¡una los linmlnros lvl lrulmjn lmm uulu, mi. un sulwn utilizar todo la luz Ili sul tu lll lnlmr ¡lui ¡u ngrvsnl para. thu sustan sus híjum y. Üllluílítllliit tl sus sv11u. j:mlrs. un rufm útil. In provechoso luna srl ¡i adquirir vi Il ÍlIlÏn (lo ln lvcium. ocu¡Ian ión ¡nm mtv. Ilïlflaillt ll lllu que ulvju ¡li humlm: ill mi, qlu ilustra su vnlmuiíiuionto, y ¡lun huvv sir ¡ulnrv v1. 11031110 ¡lo. su (fi llll tl llum. 11 tlll lít m, tvsuro ¿lu ternura tic lit ítliltl positiva. no llamamos EL nuum. lïn la fit ñíúll ¡lui Díructorio, Illllllllll el lllnl ÏvH ¡lv junio anterior, vl Vocal ¡lun. lmús Quirós him mm iúu 1mm que por mellifj ¡lv ¡lil Artcsnnm sn :u lnram (il urt. lJ dv lost Éslutulrm, ll. Sl lltillü ¡lu ¡lun todos mm¡umnlírrnu que mln loenrlvsunus extranjcrrtm vsiulf lllt un Costa Ilícu pumlm ser Iuímnln us ill ln Sm ivdnd; porque según su Is: lmln u ¡manifestado ya por algunos iuivrcandina, Hiflfi no su nlruïiun usontursu 80 líí ituiulu lu ilmorpm uc íún, tt lni011t lollo ser admitidos.
Lu indicación doi señor Quirós es muy juslu, y pl ¡rm torio un ¡nulo monos. uu filtll (lu llifllt ilü mu úl, mm wz. un ni los Ïslululus vslultlvcvu ¡locl ríuus en svnlídu Ullll lll itt, ui los umiudorua nlnrígnl un ¡duna tuu guísltlflv Su ¡u urtlú, nuca tl ucwdm lns lll i ÚU ¡lui ïmmil ustnulu, y nosotros cumplímux guslusos nnvslru. umutído. ll artículo ¡lu los Estatutos divo. m am sncio iIK orpm mlo so requiero: que ul nspirnulu luth. l iliU vjurzu óEste documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica. 5¡