Individualism

dicas stultaji, precipue se 11 pe subisia, qualo mult nuna ciencisti, la klerikal traco. La Suno hevas temperaturo de a 7000 gradi. Dicez 7000.
01 pezas 324. 000 loge plu kam la Tero, to ga.
cirkum du ronilion de kilcgreni. Cmno to facas 1200 decilion de kalorii. La Suno percas yaralo 2800 norilicnce kalorii jer iscieco. Le to konsequas, ke la Suo CEVES kolcegkai de 10 a 15 gradi onnayeze. Segun te kalkulo, en 400 yari ol havus glacic teny etatuio. TEEZConte ke ja perco per racisco ceskiesus loce, or farverne forsan fiziger Olua kodjelo je uz o tri mil yeri poe nun.
Or, rezonez kelle. Se la Suro LEILS 10 greci po yaro, CEJOS Yercento od petalus 100C BEC. LED piu, LEE yarcelte elte nun clus tertelania 10 Esinta ECOO kI2c1, cl Luetus percir llu lile kom hun er reditco. Lil yari ante ull, cua terteraturo devus esit, Ecrinice, 16. Cu greci ea cl Lustle reciir triacekicze plu multe kam nun. Talen, historio accas ni ke, en te kelk fora epoko, ezistis quaie bun, Leni, bovi, autoni e irostite victri. Lo, ni wustes konkluzar ke la Salo Re perces cek giedi yere, ne ten un.
Malgre to, ol radies sat multe kaloro por perdar dek gr8. 01. Cuale explikor to?
kad la Suno kontenus glanda EvaSo de radium?
Or Le poveB tożeier ta hizotezo, Dem radium reCias kaloro, to esas komprenebla, na olva radioco destruktas animal tibui. Tamen, esas evidenta ke la Suro rivainiges su irga maniere e naturale. Lore, du kazi poves eventar: Sive la Suno ganas plu culte kaloro kam ol perdes; en te kazo, ol rivarmigas su pokope, na semteupe olus reäiedo kreskas, ed instanto venas kande la kulor perdo per radiado egalesas la kalor equirite. Lore, la temperaturo fizigas por sempre.
Sive la Suno perdas plu multe kaloro kam ol ganas; en te kazo, ol koldeskas pokope, ma sentempe oluk radiado dekreskas, ec instanto venas kande le kalor gano egale886 la perdo. Lore, la temperaturo anke fixigas por sempre.
De to konsequas, ke instanto necese venas en quan equilibro efektigas inter gano e perdo. la fakto ko 5000 yari ante nun la sunal tewperaturo esis proxime sama kem nun pruvas ke de longa tempo la Suno o la Tero arivesis a ta equili10 bro intor la gano la perdo di kaloro oko nek una nek altra koldoskas. Ed, extenge, ni povas konjoktar ke to esas samo por altra Estri.
Do, la Pino dil Mondo per Kold980 ogas grand Jok bentio, kolosa stultajo quan on povus pardonar a nosavanti, ma qua deshonorizas la ciencisti qui aceptabis ta stupid rakonto. To donas povra ides pri sua inteligenteso e sagaceso.
Do, anke, se la supera forsi dil energio transtornosas. pokope aden intra tormi, e ge ni konstatas ke la infra forni nur transform9943 desfacile aden supera forai, o kun grandega perdo, to esas nur pro ko ni ne savas transforaar oli. Anke, existas transforno, natural e senperdo, dil infra formi adon la supera Porni, ma is ciencisti no savabis konstatar lo. Ek la Franca) Coissao Universal Klubo di Literaturo IDO Ta Klubo sondis a ai du Kateno Letri quin ni loktis kan plozuro. Ta letri, qui havas cirkun 20 pagini, esas poligrafata kontenas util ad interesiv artikli pri ona toni, tradukita dal Aagla, Franca, Gordana, o. o. Yon kolk tituli: Porroro, La Rovancho di la Kontinenti; Havelook Ellis, Kontra stikajo. Logo; Rigaud, Evoluciono di la Yuro pri le Honino de la RomaEpoko til nun; Aulard, La Antisenidismo en Hungaria; Kahn, Raso; Richards, Triunto Dokaio di Individualismo; o. Onna ta artikli pustas interesar ona inteligenta honi an 0019 landi. Editante ta Kateno Lotri, UKLT facas plu multo por propagar la Linguo Internaciona ka oma paint, nun o fatur diskuti. Por irga informi, skribaz: So. Pasch, 4, rue des Orneaux, Gondve, Suisia.
La lekteri dil se neurvolez atestar recevo a ni daloya po yaro. Suficas sendar a ni ravuo, broshuro, mencionanto la nono ed adre30 dil sendinto Soeur ne facas aboni, na ni aceptas la suskripti del laktori 11