France

IOMENTARIO BIBLIOGRAFIO La Republiko Supernaciona e la Dea armizado La REPUBLIKO SUPERNACIONA, qua esas Mondal Uniono di Individui kontre la Tiranesi naskinta de la Politikal Pingo di Kolektiv Interesti Nacionala ed, eventuale, Internaciona. devis interesar su pri la propozo di desarmizo facits on Suisia da la Rusa Guvernerio. La Supra Komiteto Exekutiva dil Republiko Supernaciona sendis al Rusa Guvernerio la Kolekturo dil Akti dil Samtempe, la Supra Komitato dil progia per letro la Rusa Guvernerio aceptar favoroze Akto IV e notifikor ta exemplo al guverrerii di la ota tero, invitonta li agar samo.
Ta audacoza demarsho certe havos grande influo mentala por idealo di la Republiko Supernaciona. E, se la Rusa Guvernerio favoroze aceptus ta demarsho, la generala desarmizado forgan povus konsideresor kom serioze.
Por irga demando di adhero ad, di dokumenti od informi pri la Republiko Supernaciona, skribez: Secrétariat de la République Supranationele 3, Place du Panthéon, Paris, Francia, Al Modern Yunino Ni rekomendas ad omna ti qui prizas poezio, lektar ta mikra verko da Sweetlove, imprimita che Ido Centrale (Hermann Jacob) Berlín. 01 esas original poeziato Idala; anglo texto pozit apude esas la nura tradukuro facit pos finigo dil Ido texto. La verketo esas skribit per gracioza stilo segun acental ritmo Angla Germana konstitucas tre valoroza plurichigo di nia Ido literaturo. Idiste Français)
MIKRA INFORMI En Usa, The Equitist. Phoenix, Arizona, somanal jurnalo qua defensas la principi di equitatoza kambio, insertas Ido lecioni ed Idotosti.
NI lektis en la misemanal jurnalo Gaceta del Pacifico Cajene, Sonora, Mexikia, tre interesanta artikli pri la Linguo Internaciona e pri Ido.
A1 IDISTI Ni intencas publikigor broshuri en Ido, ex.
biografii di penseri Pamoza, expozi dii diferan esisteni qui probas solvar la problemi sociala ec. Do la kunlaborado da ona ti qui savas Ido esas tre utila ni, ni pregas li relateskor Le Seur ni.
LIGUE OCCIDENTAL Ula Bona Komerc со En loko tre sterila di Kansas, Usa, vivas Parmisto evanta 70 yari. 11 havas laboristo eventa 65 yari. Li vivis e laboris kune dum quaradek yari e tamen li ne havas pekunio. Uldie vizitanto questionis tale la farmisto: Quale vu agas por pagar salario a vua laboristo? TO esas tre facila. replikis la farmisto. Me engejabis lu por du yari e me garantiabis lua salario per hipoteko sur mea farmo. Ye la fino di ca du yari il kaptis la farmo, e me laboris por ilu sub la sama kondicioni. Dum quaradek yari, ni kaptabis sucedante la farmo omna du yari, o nek ilu nek me rosevis pekunio.
Ek The Progress Builder SOUSCRIPTIONS SUSKRIPTI Rivoire 10 fr. Louis fr. Pablo 25 Tantugri 00. Gonzales 50. Blanche 00 12 Benediction dal Lúmine Ultravioletti e Malediction del Penestres Vitrin.
Indubitabilmen li vitre ha havet grav importantie por li progress del cultur homan, na li homanité ha payat it car, por su sanitá.
Solmen in recent témpore on plu e plu ha reconosset qual importantie have li facte, que li vitre ordinari absorpte li por li vive maz inportant parte del lumine solari, e. li lúmine altravioletti, li chemic effectuosi radies anni15