France

LINGUO INTERNACIONA DO La Sunala Wakuli e la Morbi Doktoro Maurice Faure, Prezidero dil Société Médicale du Littoral Méditerranéen, pos observir dum plura yari, pensas ke la sunaia wakuli havas certa influo sur la homala stando ela morbi.
Il remarkabis, kende il esis interno en hospitalo Saint Antoine, taris, ke kande ula acidentita persono prize. cis su en hospitalo, altra acidertiti velis la salle dico la acago.
Anke, il remarkabis ke la maladi Qui prizentis su dum ula tota dio sentis, proske omni, la sala dolori. La interni, qui facis ta konstati omniadie, dicis ke la maladi prizontis au serie, o plura inter li pensis ke ula misterioza lego nekonocata esis la kauzo di ta fenomeno.
Tarde, kande so. Faure instalesis doktore, la uneswa kozo konstatata da ilu esis ke la naladi qui sentis interbitanta dolori (reumatismo, morbi dil nervaro, dil kordio o dil stomako)
sufris omni satempo, quankam li esia inaividuale vivanta diferanto.
Lelka yari plu tarde, osinta en ula loko en quan troves ia multa naladi qui havi. kronika morbi, Do. Fauro facis observi mom plu astonanta 11 konstatis ke la maladi qui sontis fulguranta dolori: nevralgio, gastralgio. havis acesi sante presko.
Doktoro Faure komunikis ta observi ad aniko, Dro. Gaston Sardou, qua studlis meteorologie, od ilca dicis ad ilu ke 1l facabis sama observi.
ke il pensabis, segun to quon la maladi ipsa dicis; ke la subita varii dil temperaturo, la vonti, atmosfero proso, la humideso e la sikeso dil zero esis la kauzo di ta fenomeno. Faure, Sardou ed anke Joseph Vallot fondinto dil observatorio Mont Biane, studieskis kune e profunde, ma li konstatis balde ke se ezpliki da Sardou konvenis por certa maladi en determinata kondicioni, cli ne konvenis omnekaze e, pre to, ne povis konseque uxeser kom bazo.
Same kam to eventesis ofte, la hazardó produktis okaziono trovar expliko plu versimila. eventis en Nice, urbo ubo instalesas telefonala 10 aparati automata. Omna abonanto advokas o povas advokesar son ko ula omployato bezonas intervenar, Eventis kelkatoye ke, sen videbla kauzo, la atrati ne plus funcionis o funcionis male dum kelka hori. Pose, oli Punoionis itere e normalo, quale se nulo eventus. Ta gtranja fenomeni at aktis atenco de Dro. Faure, tante plu ke oll la morbal acidenti eventis la gama dii; altraporte, la maladi e la telefonala aparati desregulesis samtempe.
Ye la komanco di2 yaro 1921, Drs. Faure lektie ar la jurnali ke porta perturbo magnetala evintesis an 131s 11 talatonal o telegrafal apariti ne plus funcionabis on ita lando dum pluri hori. Ula rapida exploro montris ad ilu te, en la sama instanto, la telegrafala servado ne funcionabis en Francia. Il questionis Joseph Tallot pri tn eventi ed ilca dicis ad ilu ke ta perturbi efekte venis dol magnetal feldo terala to oli ne esas rara. Loro, li gorchadis kune omna posibla kauzi di ta perturbi del magnetal feldo. La kauzo qua atraktis pracipue lia atenco esis la pasado díl gupala bakuli ye la centrala meridiano dil suno. Do, li rezolvis gerchar se la pasi dil sunala malli koincidus kun augmento dil homala morbi.
Ll prixentis ta ideo a Sardou, ed ilca quit propozis kunlaborar por ta exploro. Dum yaro 1921, Sardou notis omna morbal kazi obsorvita da ilu on Nico. Faure fecis same, o Vallot anskribis en Mont Blanc omna pasi dil sunala makuli. Dum la tota laboro, singlu do ili longervis celata lua observi, Kande, ye la fino dil yaro, li konfrontis lia personala observi, li konstatis ke ok dundeko kin pasi dil sunala makuli. duadek e un koincidis kun importanta mani pasti di morbalı simptomi.
Tao bela komenco instigis li duror lia observi dem le sequanta yari, oti quin li facis pose konfirmis la unesa dedukti. Ed, en la yaro 1926 kande la suno enirig en periodo di ecepta agive30 kolmakuli divenis plu grande e plu freque, In observi konfirmis la hipotezo. La morBalacidenti esis tala ke multa personi mortis ulo, e 19 mortinti esis dufoye plu multa dum la periodi kun makuli kam kande oli esis absenta Tantugri 12