Proudhon

QUO ESAS GUVERNESAR?
la koloniisti, mexims perte, ne povos facar.
Traktesas pri la abato di la grbori, nam la tereno esas ankore kovrita per foresto. La preco di ca leboro, forfete, esse dolari do menzena. co esas quadrato de 83 metri single latere. En un marzena on plantecas cirkume 1000 kafeieri o 400 beranieri. La kapeieri, pronta por stekesar, kustas cirkume 25 dolari po mil, 11vrita. La bananieri esos furnisita gratuite da Palomares. Por impedar ke la animali domestika penetrez en la plantacuri di la asocio, on bezonos fenco de dornoza fer pilo, ma nur ye un latero di 19 tereri. Du quintali suficos, quo prizentas amortisenda spenso di cirkume 20 dolari.
La du inicieri di la projeto, Miguel Palomares e Marius Theureau, esas decidinta exekutegkar ol depos decembro 1927. Li plantacos singlu 500 kaleiero stipi por la unesma yaro, e 50 bananieri. Palomares okupos su pri le parto di Theureau, segun la aranji konkluzita inter la do inicieri.
Ls tereno donita da Palomares ne povog vondosar.
Raporto pri la labori di la asocio esos donata en singla numero di Le SEMEUR di Kostarika.
Ce projeto povos modifikesar nur kun asento di omna membri.
Facante ca projeto ni volas nur, quele ni dicis komence, helpar la kamaradi en la komenci di la instalo. Ca asocio nule havas la skopo sekurigar komplete lia existo materiale. Oportas do ke singla asociano facez kultivi o plantaci personala por sekurigar sua futuro.
La kamaradi quin ca projeto interesus, esas progata komunikesker maxim balde posible kun Miguel Palomares, Santiago de Puriscal, Costa Rica Centro America. Li dispozez la questioni en formo di listo kun spaco por la respondi. On regpondos nur a la ietri akompanata per internaciona respondo kupono. Theureau e Palomares Guvernegar, to esas: esar surveysta, inspektata, spionata, direktata, legifadizeta, regulizata, enparkigata, endoktrinigata, predikizata, kontrolata, estimata, evaluprizata, censurata, tomandata da enti qui hevas nek cienco nek vertuo, Guvernesar, to esas: ye singla efiko, ye singla transakto, ye singla movo, esar notate, registragata, kontadata, tarilizata, stampata, mesurata, kotizata, tributizata, patentizata, licencata, yurizata, apostilizate, reprimandata, impedate, reformata, korektigata.
To esas, kun la pretexto di utileso publika e pro la quaza interesto generala, esar kontributata, exercata, ransonizata, explotata, monopoligata, konkusionata, exhaustata, mistifikata, spoliata; plose, ye la minima rezistedo, ye unesa parolo di plendo, represata, emendata, difamegata, vezata, trakata, herisata, agomata, desarrizat, garot ligata, enkarcerigata, fusilagata, mitralic pefata, judiciata, kondamnata, deportate, sak ilikata, vendata, trabizata; e kom kolmo, mokata, manteata, insultegata, kalumniata, desbororizata. YEN la GUVERNERIO! Proudhon KORESPONDADO IG. YUR. VIROVIY, Dvovskaya 18 Kiev, Ukraina, Deziras koresponder pri radio, politikala o teatrala temi.
AL ID ISTI Per ico, ni avertas Idisti dil kontinento Amerikana ks Le Semeur intencas eser organo di ligado inter li. Ni pregas ti, qui savas skriptar o tradokar aden Ido, relateskor a Miguel Palonareg, Santiago de Puriscal, Costa Rica.
Ni intences publikigor broshuri en Ido. ex biografii di penseri Panoza, expozi dil diferanta sistemi qui probas solvar la problemi sociala, ec. Do, la kunlaborado da omna ti qui savas Ido esus tre utila a ni.
Le Semeur 11 La principo di autoritato devas cedar sua loko a la principo di asocio.
Auguste Boutin 10