on en sert pour faire des clôtures dens lesquelles les serpents peuvent vivre en toute tranquillité. Comme je sais que vous avez pas de serpents Tahiti, je pourrai en envoyer que. Ques exemplaires pour mettre dans la clôtur.
NEBLIND: Pourrais tu envoyer, pour sewer, des graines de café robusta. ai envoyé Les Pacifiques. TOUS: Comme nous voudrions planter des arbres fruitiers dans les plantations de Entr.
aide. nous prions tous ceux qui le peuvent de nous envoyer des graines de fruits tropicaux.
Faire les envois de la même façon que pour lo Dr. Tropicalement. Palomares LINGUO INTERNACIONA DO KOSTARIKA Projeto di Asocio INTERHELPO Omna nova membro qua eniras la asocio maxim tarde en decembro di donita yaro, promisante komencar quit la pre labori por povar plantacar adminime 50kafeieri e 50 bananieri, por sua uneena yaro di rezido (nam la plusa kafeieri devas plantacegar en la sequanta yaro. havos yuro depos sua arivo e por sua konsumo, a sua quoto de la rekoltajo di la kultivi interpozita ankore stacanta, same kam pri la bananiereyo. Ca quoto esos proporcionala a la nombro di ja koloniisti prezenta en la tereni di la asocio. Pri la kafeo lu havos vuro a quoto de la rekoltajo di omna planti en produkto dum la yaro qua sequos a ta di lua arivo; ca quoto esos proporcionala a la nombro de membri qui formacas la asocio, prezenta od absenta.
EXEMPLE: Ula nombro de koloniisti, prezenta en decembro 1927, plantacas singlu kinadek stipi di bananiero en marto e kinacent stipi di kafeiero en mayo 1928, facante samtempe la kultivi interpozata inter 1a kafeieri ed inter la bananieri. Onna koloniisti prezenta en decembro 1928 havas yuro a quoto di la rekoltaji interpozita, ed omna ti qui osos prezenta en decembro 1990, plantacinta a pronta a plantacar singlu mil kafoiero stipi ed a helder en la marteno di la planti ya stacanta, havos yuro a sua quoto de kafeo de la rekoltajo ti oma planti en produktado en septembro 1931.
En kazo ke asociano absenteskus por nedeterminita periodo, ecepte kazi di supera forco, talo ne povante okupar su pri la manteno di la plantacuri di la asocio, la membri prezenta asumos ol. Ma, en la instanto di la partigo di la rokoltajo, la parto di la absento vandesos e le produkturo di la vendo esos dividata per du: un parto uzesos por dlugrandigar la plantacuri komuna la altra depozesos on kaso di interhelpo specale Pundita. La absentesko ne implikas ke on cesas Pormacar perto di la asocio. Pos sua retrovono, e depos ke lu okupas su pri la mantano di la plantacuri di la asocio, la absento juos omna avantaji aquirita, game kam la cetera membri.
Pro ke koloniisti devas laborar ipse, la spensi konsiderenda por establisar la plantacuri osas relative minima. Tamon existas laboro quan Por sokursar la kamaradi deziranta liberigar su e posibligar a li establisar su en Kostarika, kun la certeso povar laborar e vivar ibe, sen timar fiasko pro lia manko di kompetenteso, Marius Theureau e Miguel Palomares formacis asocio nomizite INTER HELP O, qua devas funcionar yene: En tereno donita da Miguel Palomares, on establisos: Unesme, plantecuro de kafeieri, kom moyeno por profitifar, e qua devas kontenar tantoplo mil kaleieri quanta membri esos en la asocio.
Duesme, plantacuro de bananieri, konsistanta de tantople 50 planti quanta membri esos en la asocio. La produkturi di ca plantacuro, seme kam ti derivata de la diferenta kultivi interpozita facebla tante inter la kafeieri quante inter la bananieri, e qui ne povas vendesar pro le fora disto di la merkato, sekurigos parto di la alimentado di la koloniisti.
Plantacuro de kafeieri produkteskas pos quar yari, e bananiereyo pos 12 til 18 monati.