يسمحشاشته تنه ده. دهد. لا. 11. دارد. به. منتمن.
مه. مهنا م.
کس. ا دوره نمره.
بند به وعمله ه زه. فر. د