. فعوه. ية مع ما تنام مته تمشعا: می. لهمة مع محمد. سنة. ده لا نه لیے. 1:مدت خ.
دهنده. هه نه.
شت. ۰۱. انه ما نتنا. هتخفت. COSTA RICA.
هم. نه.
dء در. وه. لا احب مهمة. نه. م. م م.
در زمینه شنلممم. ۲۰. دم. سر. در. ا تا تما. خم. ند. را به شدم.
م5 ت اة. اه منم. تد 1م از.
هه. تفگ دهمیت عن منه. 33 pai HIRU.
حر.
اذ. تلد. ۰. مت. هل سمنه. لله. ته. نت منه م نغم. من. ۰۰. هه. هه.
هه تا هم. لمماسر) مع. عمتة.
همه. د: لم. ۳۰. ہد. هاتنا لهم. مد جسمه. م تن.
هر وننت. Ir :53:جد. صة. لا تم من.
للشك كنت شام. سه ته که تن ه.
API. ره له. کله. وجا. ۱۶ من ۱۱. دئة.
نه من.
در بازی. REVISTA. ندت. دلته است. هة سول. ن بللسمله لم. من ظمة العه: به لا نه. مهمة. هم به نشمین نمنم. ن اور امن سميتهمامه هي حر مسمامنامه