. سه. ألميذ. باد: نسير. من. نية لم ندرا. معه. بی مه. زن. لار. ۰۰. رز. لا. من زمان تنها در. 1ة. قد تمه بن تن. من زن مانند. Cl. یا. با جی :i ۱ یا. e هة. ۱۱۰. به. نا نا يا نا نا. ہ bin silentos Cue intereses ni cicl. es de rouer, 01 las 4710 el SSL toccarecerá de problem en las que la viua treilsmais Curtir Desainte, culüemeit üê.
con 019. ۲. Oriención té justa laciones Dociëine bución: liés en 121ite ا ت ن أ ناز در تن. نت کر. تا.
forjürl ctica, 105 recentan. con la COR: Sc. lución Sovie de aparatos ce represión per. Luis, la cintocracia. u del fruto del 18. 3cnici trabajo, que es tuvié. Bursa 121 tú ideo. رن تا i. Ici Decreciu do 103 Convientos. لسا. رم. ت. ت ت رi. ii. بياني. من در این جان تن عنا. نة نيز وانت نه مه ته عنت. ! رانی وتن. تا نت. معده ام تند. نا ت. زارا نیان. رت نه. نان را به دم. ده نه ای 10 Gris oct. المم. بد. ع ا tosin ii. c! To jeri. ilio. Tin. ۰۰۰۰. ا م irr00101ci ei iäecil. Csü Billig Se la giciil ranci ts to Dobili. ن ما. اند می. ب. ما. نها اتنی نے دن رات وتنا بکنه ان مهمان. i نازدا زانه. فهد بن في مدل i را دن ن. P. ز. 2)
لا. ;10. al من. نانه من. تiر تا. ii id ہر. eso en todo Cau del ime: از. اما. تین دن ات تک نہ. ننه ت زند. ذا في. من از. وندد. تن تن بن تن. نن این را. هل لمن نت: ما دنا. ثانة انا. نان 20:تنر م و انه سه ون بكرا. دم تند. نت اين نان 22 و خانه مد به من ننl. 1. با. م ما (2. 50 01: in brille o tieill. cl. 12 insiIIeccionados y secili 31! esistenciü 00:1c 110.
tica. نعم wins weiter09, 373 Heltiradig 1:3. لم ا ا ا و ن ن تا الين ie) دا ior 10 ما. ۰۱. Galiteit te quedan pocos astra de lesclavitud y la DEIT1. ل یار. از. زید ت ننن إ: 1 سه تا ب) لن ن ا. نت اخبار. من زار انه. تا. ان روز گذرد. ہے زن دانه. نت. ۰۳۰. ۰۲ زن. ن cu t3. دد نت إن وزي نه 1: ذبان. از نت 10. e liiil.
cini0. el procreso El. ege ili: 60