. نا. مان. ره: ور. نه من. زن. ر ة خندا. نه. نه. را أن. رازی. 13. خان. it. ولید بن. وت. م. در. ۱۰. را که بر ما. ان. را تا. 23.
Bericeo de viol:10iu, ic: rodio. زرا ما ندا ره. ما :c. له. لم. 16. Toi. 010s Cortam100000. dü. 1ز. ۱۲ لن. 1. ا ون 12. ت ن ا. جنة ا ون ن و نه. جرا زن. یرا یک. ت ا ن. متن با. ن. نان از. (۱. زان S01ET ùe blander lii inao bitrio Giriüli los hechos seralados locuitüli compli.
lvija ride, Cereto, los cursos que diario cometer las autoridades policia. leitinación de los con ژ. زم fi Os. ۲۰ ۱۹. ن. 36. 1. ون. نا. مدد ما رو ان من با تو نا. و عار ۱۱. ما زن با :دی نتنة مات. زهی. بيمار. را ر. با ما ج. c2. و riر 1. را. ناز. این. ية. 3r انت. ا. ۲۰۰. تة. C نات 23 ۱ permite la inseguri.
Colué Cza en los CotICS de trabajo y. من. Civitano co de justicia. وا ا. ا ننا نمت. ہے 1 uc Con ello this víctima qilü Orrilleroi.
Cualquiri cruDC. نسم :1. د. زد. دنا. است. من. هند نه با نخ من در الماز. نیا در رتنا. id i زن ها. ما. في 11تا نا نا در. ون. آن. ن. برخه دنا. ی. رج. نه نا. وخi. لا انت. نیا رو برام. من. لا بی ارایه داده یا 1 ا ر. ز ل. 13. ناتنی رها. بز نع. به مامح. من. زبان. دنا. من نه. دنا. نی تا نة. از: ا رة ني. از. ا. في. با li دن. ب. با. ازالة. م ننا. ثنا. ل ا نا. است. با ما. از. من ذأ یا نه. ا وز. ان نار. لسنس نال انت مدل 1م ذ. دا. نه مال هند. ز. نما هنا. زنان را. ما رحم ہے. ل. ہے یا في لاني. به الا رانمان را. من نمی ت: ب. خت مدد انا. یمن را با ما. منت نه ان. لم. اور نہ ملا ران.