. مدیے. ا. ii. نا. دن از. لم. ولم ہم. lt) بونا :i alt ان نت. فز. ا نه نان. iر. ت. ون. مه ci. ii. ici. نا دنا. 17 دنیا. نه تنه. iii. ا. یا نر. رات ن. وم. itli لن نا. ع. یا با. بار. ما. نا. م. من نه من نا.
ونم. دا 2. ای زما ۱. ل ہم los dictaduras Militar00, 12. 11. turvonci. unles cxtranjeros, cic.
ii. cxpcriol. ciu Cloud? qlit si 110 iristeil ICCIDOS DULOTüüs. 1992. سه با. ما :i. دن 3 تن. :1. زنار.
نان. من را از. Crni suii tuj porc. börtör Collir isi. ه. ده. Propiciun indivial y puli plísic: Sun 1:3. فما. لم. دا نه. ز ا sibli linalowe urii sin librcisi ito. Alli: 10 Ivpils im iviciul sini abolir il soienis Villl. زا. ر. اما. :جi. i به. لسم ہی. بنا ورنل. را. اما به ما ندارن بذر أمانة بأن بی بی با خi. ما VO. Ol. CDiorliv vicii ا نم. ۶۴. م. ام. لم :م.
isin. انا. يا من. ما. است. icl. دردنا. ی. نا. زر. نن مدل ا ن بار. اية ii. ا. ان. بدا. u نا. زن. iي. iC تا ت: نا. iت. Ju ci دانا زن و با. مها. ii. به این. م را. با ل. i. لندن. ة ر. ti. دا نه ذب. iil. فت. در دنما. با ز نا. لت ز. می. cicloi. jutlo. ہم اسم. اي. لم. بی. لسم. زن. نه.