.
ن: با لامبا. نا ذا ي. منم. نت. وز. م این. lنه. 11. ا. باز i3. SPICE Minh. لم 11:! itech Drudentcnti il. هند زنا کا أنت 10. بی. 1 MI:UTA DICTADUR! LILLHA. Hi. مهر نا. ii. ii بز :l. را. ہم ہشتم. نه من. م. مهند. l7 نبأ. 12 :1. نا. ما نات. ر2. ii انا. نا. il. أمة. ر. ا ا ا. از. نہ.
ام اسم. لم تسم. ہمم. نه خ. نن. لا 12. ri نارة. ت. 3. 21 :1. دة هر. نوره. وز. درد. i: بان. بانتنت را انه يت. نانا ini. ب منم. لس. 1i. انا. ا. ! V1. cicliste, die in Duis. نة. نمم سه. از. از. ري. با ما. نة به لا نک. نا. را در. ci. ili.
بمر. 14 ا. کتگ 11: بان. 2 بانی تر. i:1. انا. 1. ارا 14. رانا لی. نت. ل. از تا دن با. Cuti. ii. Cli. iiنا أنني. iا. را بن منه. ازمة ii. اند. از. ة.
ہم 1:1 sucullians Sliinien ا. لم فن با زن. نi. ز. أنا. و با من مه زنا نه. ا و ه ب نرن. iت. و( ر م نسل. مم. لس نر. دنيا. مه.
زر. و نور. ما. روزه دل را. را. ان. نم. نما. ل لها. ما.