CROAI UFGAAL )DE LA CON IF DERAC 10N RFL:iLNAL LBRLRA. AIEX CANA ENRIQUE LUMEN, CRONISTA DE LA REVOLUCiON CUBANA rónica ¿uiii. LiiiL n¿i, Ci iii 11 A ru, es in obra de Enrique i, uinL L1LUiiltitl :L RL7VUiUL iÓH u na quL liC ii de pub. iL ¿LL i;L CLIP ¿l ed. Luri iiii iii i¿ii LL de Aner. BL)iL15, con prói LugL. dLi Dr.
Lurios León, ex mini ¿LLL» dé in tiruu i un Lib iic¿i LL. dei Piiftitiu iLLDO ¿avoiuuinn ¿LiiL» AE 11L.
L¿i RCA LIiHL iÓH Cubana. La vi priinL iibr0 que nariz; ii. C0iiii Ciiiiit iiil¿5 dL iLL non d¿L CL DHJIL E( HSUCLÍ;. i, L ¡id. 311iiL J¿Li5 ¿Liiii iºiu no. si Liii. ininiunr¿L. de: iiiipL ii. 5111 Li ¡L. nuui DUiiiiC1titip EFLLAÚSLiCi8i1iLLUTÍL. LiL iiiii¿
iii. inru ie iiiii 5iL ue Lu i:i: ii Ci. iiii iit ii i115YCUIiLL HTiOSL1 J¡ii5iii íti. i¿iiLl di iii 5¿ L iii iiL Li:1Liin¿ L3;L re: Li ismo.
Api 0¡if:5ich dei auL ie iL B¿Lj0 i iLirur. de in iL¿;n. Ci un Cub. LiLCi¿i ei Dr. 1L¿LLLL iruub nn. Ai¿ Li in Lii¿15f nn. li r¿
5¿L LL uba: Lu ¿nen 65 iii:i5¿iiii yj.
z¿iLio p¿ir¿1ii¿Lcer iv, cróín CE. de ia iuvirin. ii pnriiaier i L¿ rreno Lie ios heci. ns it iiiff iiii» iDi t. ir. xrir. LiiCiii¿i LiL ii; iéfi1it :t iii nr9 ñiu; mii ii, ij Esqui. de San in an de icm A iX pUL ii Li dCi adnr dL L nL zuL iii ir¡ sidwnLF. u. f fu u u WN. va º. un Wu J JX4MM NL¡N mr w. Cicri¿nncnte, Enrique Lumen ii. si do i LC ltig0 inmediato, i notario inte rts:ui0 eh dur buen. fe de. queiios ¿Lci»nieciinienins, LL lo dice en su rL Poxi dL ii¿ su unumbre escri i)t. ienn ii guru Ln el nmrt1roingiu di ios¿¡ueiud1un por la enn cinu idos. Husidu expui S:Ld. de varios paises por su bor d¿ siinchLcriLicu; i(L dirigido diVL. 05 dia. ins ii¿L organ ii2LiLi0 agrup¿wiunt5 de inu iL ctu¿. L r¿vuiucionurios;1 iLL: L5idai Ltzi rio de iL XiL rioi dL iii Fedi r¿i i de L t(JT Li( Aié. A, iCO ff iii rin nL rin¿ Lne iit dei Cn¡nii¿ de Orieni¿Lcicin SL i¿Li que preside don ii¿unón De AJL gii y en 5 quf figuran Henri ii iiii ii55L. Ai ixini i0 Gori y, ii¿Lii¿i, iii»erii í1. u iL in iii iif3itviv Lui¿i i)0r¿ r (ii nun i Li»5 i(ºi if LiiL i)5 iiijffrn iiiL ¿ilií ¿ibi. ndii LiL i;iii puru¿iiiíi, pnr 11E 81F:1 AHLÚFin1 LiL nunniand iL Liu u inuciones riL iiii nn¿ riuiisrnu y con iii:Ltiendo :L ins nnii iiicns traidores osvi vistns Su perspimwi. de gen Linn pCi imiistél saiw ºijliiifii iu nn: diii¿L de un ¿pisndi o, i¿L iiiii(ii dL su iiin desc rii. iiL ii li;líºiii. con (i n I u a l a. un. 4 uri. zz a a. Compnº ios biiiLfí LiL? 5iR insiiiurión uuu por su piL Ci0. sian ai aicancc de indas ir LL. ins (i 5ii (i (i05 Liri iista éxico. ten iá ia 0p(l ii Lunidad dci iac i 5L. rico. 7, Cl r ii ¿Li Rw. uaºi in ¡x;sañ.
L, Lm 55¡:iii:5 LeiLi Si es 525 3ú500. º2586. Uri. 113iiiii Liiit ii3 iii E iQLE ii uni ¿Lin LF mwm n mwn. n. wnmnf amwh F3f 3, 4 1f mu u. »j MJ AMJ u. fº rv F u angustiante t ri5 de un B:Li iusse. un chn¿rnue.
Para dar una idea más preci di iibro de Enrique Lumen, si. LL pfuducir un párrafo, una Iiiz viva y iii )i0! iiifii st misn:n. He aqui i¿L nurr¿wión de iussuue ¿n: de in i i¿di ¿i dL ALLLL 51 iii ¿L51iiic. LiL. Atnrés. un i fLiL Hundido Hi. iiiL ta d¿ un in Mi uio. Li recodo iiii¿¿i de in iii¿ ii¿ii ii liiC5ii ií. f:1i Sui0 it. ii ¿vii Liii¿i5 cnrnis¿is Li(f ig AA Siiiií¿iiiif Air. LL ¿ini Lp Li i:d»¿i iiiii. iriisiii. LL ¿ii Lune nr en: iii Pnsqu LLL. Ls n:ujtin;5L u: h0ii ¿Li iisL:. S, iii SL )LJ zuii. ri. iii ii(i( iCi. de un niz, usegr 5L. Li igi LÍL. iiiisnir is. i¿u( iJL1; ;LLL. nr fin Liiii¿Lii205 ¿i ifii. 1Fii iii. HLLLi¿L un fr in iii niente ii U de i(5 ¿L iglugs Liuíi LiifL, Li. u uios ºim guino iL nin. Traposiintncensangre ncgruz Li yu. uaiisas. Poi¿zinas. Suni ni eiris.
ibiguc cn ia iizu. D: xxc wjimw. L, Lw rii ESG. x 52 r NF 3. Li? i ¿iRL0ºi RiL. ig. ae. LSrANDO ULC1 W1 if. irAr. iíi iiii3AiTil. ii ii