. Zi HC. fs)c. inf:u a. a. Se. i cst ºm cs)a. 3º 5 c. dé cas¿ co º;rá ose que con frecuencia. a) ím. )o )í))s. cs f)
A))c. u quc á. mu. se. a )a )ríe. seu os rc)íg. ºsa H» 1) Lía no))cía. t 350 se. ff. i))vex 5as )castím a )o las. cmías or )sa. mañana )c) asesinato. x. C) nom) re. oz. 1jc. sz o. ard. í)mgg)oz. r) s) fa jm. o. ncí ra mu. 3)erí 7 )s. Da. La ps. )í na. S) rí. am. n)ngf. í) rr 5; 1c u1 un mano. sz. )r Le. pson. gu. is. s )í. r332. p o: s )a. Lz u )a. pam ué. scansaraf. olor )th )U. zo u. o ao de s)m. C5C í)l. 1Í o )c))im ¡15 s: p i 3. u der reportero La uc a. a 0ntc3 tm os. as )as pr u os. Cu )o. si )os fs sos. ampson. íe pe) r: 5 c)r a No. , íc)0 scs. mcc5 c)í cstó áo c) m? tcfí )r. a ºx. ne. psozz seguía en pie. Qu cxpí. 35. ti ºz )e. istrito. c) Condado. C) una para no poner inm )i. )z. r. Lampsm. CÍ0 131. os Companer de) Sindica) io de Ohr ro. manc pm on Pr o)ef fa ía. de )a Fe. d San Agus) os Mó)i nos Pr) r Turno Pro. es) an por las Man obras. e vadas. Cabo: por. Traidor Lom) bardo To) edáno. ar )0. Cx3. izector. Rm. S)rada. C)x.)M ºf) XL). ED E) to Com. ij ecu)ívo de)
Si a to. gºn exprcw. e a er. o con )05 companeros 1e seguida Lº e cío au p))cax ted a) entamerite 3í 1 pub) car en, la 1 Yi5)á. ustmd: CROM 5en)e co: n¡ cmíon. esi genera) cé)e )3 a i)a e. e) mes. proximo sz )o denunciarón. zm)e. mit ma. X1 as los C0mpa eros. N)a 70 CO. o Zamo a )osé. egre Las. eºvístas se in. eros. an. TURO. siendo. C)erén)e fVí cénte Lombardo. o)e )áno. adén )0. I)CI)C)OI)H()FIS. ºo :í. 1e)os. a. m ercm no tra )o taz )o León. eros 3m. ros. r;:n nización r. señor )ºmy. dano ce. e)
das las Organ)xací0nés. érmanz no se. tomeu en 1 rn)a. 5 pe;quís que an. a. cíen )o. up o x:t ta Dí ino lo. sin tener, en cuenta es) seno. críen mar o como. DH Que usted aber) adamente. e. º)a pre¿ 0) X5 )a. in. 65 o con esta C)ase )e. aber re. o 1 g. e en to star. ton. es )e la s. e. por )o qué )os. mfa e :í)z )os. todos )0f. s) en. n) a) mni )é) f n);e. r )o To. ono :ímí n)o de to)e )a u que. o. FR XICIOY óse e. que por. HI. C)ON Vendió maniobras quiere zipa e íer. IDO) C)
de )as. rgam¡ac on.
Hacemos sa)ier ue es) eS íz 1dicato. JS o. ros es. spn a ox pas:ar )is )o presen e on )as Mas de la ción que regenteá. Cate )r. co. mo )o. mo. )0 antes Xp 1esto esta organi za. ón segl)1t. 051 )ta) R K. que esíde í)
L)i (JN.
Sin más por. oméntc) nos es gr rz CA. ¡o. sc íhímoís oor. Cz ns. Pro. etaria )o Xac ona. A. x. vó. 10x so. íb íca Sán. Los 1))o)mm )Iar e) )93. PC)RF. CO)Í)I. I). EL SE CR)? TARIO. R AL. 8330 CORONA )RE. 1ÍCR)