AÍ. ir Wmmnx. ¿u e; rmv :wi ¿u. m¿un¿
ll. v1 ;1Tl aº It II ll:ll ;lÍ Estudio que se Presenta a la Gran Convención de la Confederación Regional Obrera Mexicana Por miembro del Sindicato de Dependientes 1111 in llL lllí! líll:ll quu 1 u W1w t 1u. llt fl. il arulvl;u íat; huy lv lu vx;w1 vi:1 ll u ll;ldlé11 l, ll ¡uln 11íli l:ul í. ;n;i. llul u Eu wi iúu dv Iu ;xlnn. xníum :1mi f;l. wí;xlv. l llt ¡lífllll ¡nlv J:1:n. 11Miu; x wn diu. wl íi; li. aí;t lla. i :t :k (iv ula» b1¡ 1; I:. tu nwv :n iw. ii¿11w. wz. I:1 tu; ¡ml 11Iv111 x nunlifív;1ví hl fr ¡nl lf! w¡ 1hhw Il alllll)líalt íílll. umi 4hu ¡wn i11. rh ;n lu. 1. 11 dv. I V¡14 th1v5. 11. it ¡l :ll. v. Híx. iº. 1:1 x;1ví. :l.»l 111, Nuv. tru l)rj :1ní;a;u íúu. i íiv;1 dv Lwlw. nn uví11. 1x ;x ;xl. nurv wr ní11:uz ;wx1; lw. lv le h;ll u :ll: ;1í1u. 11:;r x:w Ulfl xíl llt MIN :tl 1x. x al1iinlw hn n my A; ;uh) dv I¿U SU. í¡;x ¡1! 11¡1v1 (5v. :1I ¡t í;t íw1 su :í 11. 11. mu;1ñ:uin gw Irwlm zl; un 11;1. 1:1 llt In Ví. u j:111z; wr; 1n rump :ir i1l v¿lll. ¡ll ío Iv II: lll. alw. ll it iá llt. wrv :1 l:t mlu e. uf¡ 11tí tí l lllr5 íí l1í:1. 1. wn :x:1 1w1:ul ;1 la 1ºn1 nazh ífm. m lt ;11;i;c:1ric v:l »ln vx;»i¿»l:1 vl:vlní: u ¡iv alv. w¡l;11 ;1t »m Iu m1v í.:1.
liv. 4Iau. 1u. u! nliú lu a. 11 u uu. 1111M íl¡eíl. llí:lt. ¡w íl lvll:1 rx¡)loízl iúzl. :1(Í HI Fl. HÍI ÍIE HUI. ui;kl¡n. Zlv ¡n:¡un :1 tíll4t. 1»íl 11 11 :11 w1 x. ¡r3v l¡íwiv izvmw fm id 1:1¡ 111r ¡1u1 í:1( Xlíl l:Li tl ll rm11. ulh m1u. ín. vn pz ux wlm ¡Iv ml:v 11w nm. í;r. Urí. Ujfn 11 i1:11r1 y. 1v. z íirln, Ex: wnbi:nlu. i1 mimi. lw :1:n u nm111v I:1 1nf. 1m :H IwH ÍJI IH. 11u. wx¡wl l:1wí¡ H lív :1. ln. ul íaln 11 11w rw;u ugíuláv UIÍ:1 II:1. 11 vi zo 13m, :1. Wí¡1. quv. m1 11v: :1. :1 DC: u» ív1 ;1. u. ¡Iu ;ul¡(r :1wlmw. Zr. n. lv l;1 111: v: í:1. lvl rxt. i;11 iznh ¡ll fx. íil¿il. u vk u uvíún. lw h:lw1 ll. s:1 mn Jvl ln 1 r:p h:u it nd :z n:zyorí:1. v;l 111 tlrío z1dw Tul ¡mm mm rhlíl mi 111 mi del Comercio del II :I U. v: í: 11 1¡111 u (lv ln nw :w (I ¡M v1 numa. urn ll. um. u im p1 imvr a mi¡w. HIU¡. IZM 1HN. 1.
11:11. 11n (Ít l! :llllh ln I HH IIÍ ulh Iv1. ur:erí:1 :c ll :li4 llt. v; ! ln, u;w. ¡Uv 1 lt is lul pmh 1:11 iu I;IIHÚ r. slll í( ;n. t1:;1 nlr x ¡lv(il. 1:il: i. In dllt i(ll. Mu! 11¡í 11; ll:vl1. ty ¡ml lu x, 11 u in ííl In3j 1w. mm ll:tl:l ll ;x. II II( VI. 1:I l:1wll.
ui:a;lvin »1. i1 1 vnwx;wi¡ a li! 1! l. Ikil :l ¡1:13 :1 rfl lu. JL ¡lvl m l). Uanl ;áln. 1m. 12. w1 iil u Í:1Íí nw II ¡w. t in, 1.¡u Em In l:, 1:L l;1 :Ax ílnlil tlíx lllt º ¡Mix :iflllui lle. lnw v. 1 rl z;u (lv :w 1vlil v! 11;11 vi. iun. 1l!;t i:ldl a. lll. ln (Iv. l:l. HÍM :I iHll l Illl1 ílll lu. rí;tl. u:1ngw i1w. j:1( n1 Ivin itl Hl. IHin ¡II; x iu niw. 1lmjw :xiluzal inn Il v11. 1;. I ¡www. In. il. nm w:1. u ln. Mn nnz:l ningún wn. HTM Hu nu sl¡ le :Iul:tlll I 171 Hh t1v11ví:1 111 Txll 11 :1. i¿:I ví »11 lin uv ¡Mu ¡ILI. xlviulxl,. wl 15L l(, lt. x, x1. ilt JH lll IC Ní l ixlii I ÍHIII. XH l iklí l 111 XI1. NI. XN. U 141 I 1 1¡ vm: 1w i1w iún. Hz. v. HH Xl H. (lv. ;U RI Í;I IHI k )l;lf¡í» HH HI ÍÚII. H4 u1wík xk lfº ÍU Xx. ín rlzivr a 1;1 II. ¡uxw. i;ulw l. llv. 11 He. i;1l. 1 ;11ir. 11r111v. 1:11 vx1runm. wln í. 11. 111 nhu iún 1 »1. 11 wí:1 I1 fl. un l: íu vm i;t ICH vl ví í;1 lnn. úln pnwiv nh lir mwli:m¡u M)Iwuí:u ¡lv 111 inlvn ri: t! u. mg:11n. r: a ¡1:1 I: 1 H:n1¡¡v ll ¿lv :l 4íX nlllt iú y ¿lll3 lu ll l 1» v, 11 ay:;ll. l; íulvnvi:1 1ri 111 »r 11v n¡v1w vu:1mh. Lri1 11 1v. llv. llí. 1(h vl 1¡f nlvl;tl í:ul. ln. un nnw. :1 u fu r7. il.
lllll íuzl, lÍl Í:1 SÍIH :IHSI:I. H. Il 1Í( 1 f! ¡11 11 Í1 vl u I; wlu. J 1: vll1. uciomníu x1ml. un lvm unuslm. fm y mi. ul nyur i(1 lu. agm :m la wi la 1x ín ¡al i(i. 11l1n:u. lt. rixl wv Il Hu. L ulua ir lj u:. uu. lu :hn. 11. iw. ¡ul llvl Ju ¿th llí ¡lft ¿í 11v:li :dw, wl u ln. ír:llí íu lu l; alv bl;l. ml in1¡ n:t:ujv ln:ul:uí. t: v: znl ví;1. 11: íw11v11v1vux ul íf ¿vii :111. 1¡ 1l¿ U¡:1¡1 ;1 l;x 1i1 v¡x í;ls vn. I;Á11HIH Ilul:á l¡! vl:;x ¿lv wl:l un wn J;L. X! ll iúl. lv Ilu :i( x. n1;1 ln¡w. I. I. i¡3í1 11 :t1x1. ha 1»irívn. u lr. iw lu. XÍ. le. I: 1¡. u. Mu v; liív::1 lºl. I HW. 1:U. xí4 ría? l¡l í:z. l. E¿ V114 Ífil) I ILv. IIIJ¡Í rl!
HÚ II. ílvl lq. u ll llll:l. il nvn alv rr. 1; Lvl1¡h. í;nm:1. ul i:1 (lvl ¡11a)lº liil iíl4l. 1Ílll itrtflill lvm; vn ningún v;1. u lllj ¡tl í;r »iwl»r¡;ui:l »z;t1 :1 (II la 3J lít. 1 11m 1;L. H llv meli ulínmanvn. sl ívlv;1 1;1. 1 ! l )i tIiíí. 1v. Si;1.¡fí;1(lv nm v:x 11v:1, w11. 21. f1 ¡111 II. 1N í Irl uí! ºl ilt fin nu un ¡lu i:1. 11:¡vv¡1. v:uiy!:z ;1w! an :1 ¡w11 :nhivnrn. UL HIH SÍ11 v1 ll lt. Alz II 3;1 Í IL IH Í:1¡»I HÍUI. i;I gy; ¡1 f¡ fini 511!(1Í. IÍFH limrwl. lwiun;ll iln, 1u 31 Yini lu í:t. lt í;n i:t 11t 1uí :wnwl1;u. x. 1u lln l 111:víú:1 ¡lv. 5 1;al¡hw l. 11w1111. t l h,. 1. ºll ll;llf v. H. Sillaíít :llrl SIMH ÍHIM. I. l ¡í. Úln le r l! M Hli1 ¡Í IWY. 1! Hllv X H¡Hl il)lll a. n1w:1 j:nl. qu:lw uíxili:¡i v l;1 i rí;z ¡n nlv1r11í:1 1¡N »I Il( lir;l. wv :n í:1 llillh láll ÍÚ íi.
IM. lw. yv lhí;¡í 1:n! l::l. lzt. IN. 1n. w 1H vl!(l il liltu uJ HMÍII;. ¡1 Úln. 1 Ir ;u. :vl:il i:uln ¡Iv »3. fiaz. 1. i;:xlu1 »1º11. IH. vn 1;1I. t:1 ¡1¡:1. vl I¡1 Iil lhr rlv. I nlllwitíll. ql el 11 a ltl ll :LIJM. 2L íl l;l lil :ll¡illl f:l. r;ílllíll. (ÍWÍI. II. milil u uh ut1 ;l inr ivl ui1. Ín wn! dul Sinvlíw: li mn l: lu :iw