. j Mé. y. S: y. I:)í. l()w Departamento del, Traba ¡jo. y DECRETO que e)exa a la categoría de ob)igatorio el Contrato Colectivo de. rabaj ou dela n3ustna.)zuc:nxa. Alcohok :a y 5un:lar:s.
Continúa. w1. f:w. vls. 1Nl. lx. ¡l. II. 1:uv. í:í. i:. íwrí::l. v:»1. l: iza:í. 3. :á ir. fi. n. 1A. º:! 1 l) :l. vs. ! l)l. il! lí. hí:º. l: il. z3. llcft25H. II 4) )r. IH. ll. 1. lv i. 1i! íi. c: í:l: n1. fw. :z. z. lz. :lt. vv. in. us n1wg. xu. ími. u. i:)us. ef. :r. hu:i. a. ls us IM. u. peeí a. ví. jz. l :r Qv. m:. é:t:í: wr::a. lí! í ll. K. :x. v::1. lvr. su. Ins tr::h. ºr. Ii112h. 110 :iosgns ¡nn. 1527 mm. pum. lo ¡H UH. 1í. HH) J. lz. vsvm::li. lvs g: u. wm. l::n.:w. Í: Í:i :HH)H. H)ll. 11:41 H:V. le. 1Ít 1: :l. e. iíl. x1:l. 1v. 10. y. é::f. n:n. ml. 1º. íh. lívn l:. 1::í. r. t: ví: ¡l rlm. 1u. 1::1. uw. rfi. 13:w Il»! ILIJ. a: :ó. I, sg. 1. ux:f (í! 1(t (3. f1 ¡Q. in rr. :v. ºº. Lli) áí:i f:1. U. 4f. 5n::us. l: ulf:x. vm. íl¡:l si vx. H. pl ii. y. t l º) 11. uj. I: H¡nia::l. ii. 41! rw4 l. Si mm Hr. IHA. LIIU 1121. In. f: 11. wl:l. Hl j1 í)l m:)n. IUI :H. v:lí::r5 n: íí. ihlvs. i: fl. I)HP :Hri illa. 1:11. i1 J;f. ivi. ºn. el. x¡:i 1:l in do. sein. i:n. lhlnx u:l. l e. ;3m. dz. ivín. 1101 11. Hir::r. lu v. lsmn. Íe. YÍ1 ÍIH. 1:1:ldº. i:l. ¡f. 1:2º. HI:)N. :lm::l. wl. l: ml rsv. ifz. 1)j::fhl. ;mll4. 2::1. l:v. 35. sl: Inº lllg:l i un. 1)
lll. l(l ll(lx 0! stz:iw: uhhf. í. ha. u:1¡:lw. jnlíluvt tw:l. HQ Mr n::1o :l. :b:í ih. S:w. Z»v. l)1. :l::l lmju. 275. Í) l: E)
Hifilíll »HU. SH 1) ít. lux. insz. p::s. doI. ll. lx. l. SI H:V ll)f li)11 llH. t:1. ºít»l:¡ll. vi:í:z. Mv. fll ñ. í. Í. Win. i: í. i:1. nuímv :r l: v::º. ws. HH w::i;:x. 1I Eí. lí. l1. Hx. i(zl. n::t)í::l:1:f. n:l. vn::sw:1. i:l::nto :1. 11. u :l. il v :n::z:l. Hz:h::i. dh z:j. vsí:l. o usa. llvá. IÍI ÚH lit ui. np. i. r! ÍH :º. l)f. 1:)H:lu. l)l. 1. :í. lv. wu. vri. iv. vms. 11. Íll. l. :z: UI. 1fl. lil NE 01 Ing v:v. 212:l. 5 un. v:v. ln. ah. riiz. in. ví:wx :l. u. rn. li. iv::1n )n. :í: 1:Ius. n: pc. :n. 10. I1vl illll. t. :l. lí:l. y. ln. 3::I. ll::1 in. lu. hs lv. l:x. 1í. i:f. vnnr :Iv. 5()5. l: h::irá. Isí :9 :lv win lin. s( l:l v::st::m y. zl;:1. í:l. I. sv. v:)iuy urg:ll:1t. ñ:hf Hwiu :ivnf. íf. íl. H.